Niewidzialny Klasztor »

Opis obrazu Niewidzialnego Klasztoru - powołanie i godność osób najsłabszych

 

BELKA ŻYCIA DOCZESNEGO - olbrzymia masa ludzi z całego świata, znajdująca się na belce życia doczesnego, Belka jest w stanie duchowej NIE-równowagi. W środkowej części belki stoi błogosławiony papież Jan Paweł II – Patron Niewidzialnego Klasztoru. 

Alfa i Omega na dwóch końcach belki ukazują, że wszystko wypełnia się w Chrystusie, który jest początkiem i końcem wszystkiego.

 

Równowagę zapewniają dwa FILARY - grupy osób najsłabszych. Przez ofiarę własnego życia i cierpienia zanurzonego w ofierze krzyżowej Chrystusa, przyczyniają się do zbawienia świata.

 

LEWY FILAR -  małe dzieci:

• ofiary aborcji, czyli współcześni męczennicy, 

• dzieci przedwcześnie zmarłe, bądź też dotkniętych ciężkimi chorobami, ich symbolem jest niemowlę

 klucz oznacza, że ci mali męczennicy posiadają wielką moc: są w stanie otworzyć nam bramy nieba.

 

PRAWY FILAR - wspólnota osób „klauzurowych”: 

• osoba w wózku inwalidzkim 

• więzień w celi

Są to reprezentanci ludzi cierpiących z powodu:

• podeszłego wieku, 

• choroby, 

• kalectwa, 

• uwięzienia, 

• braku miłości. 

Mimo, iż takie osoby wydają się dzisiaj społecznie bezwartościowe, to one w dużej mierze utrzymują świat ludzi pełnosprawnych w równowadze!

 

Obie kolumny spoczywają w rękach Maryi Niepokalanej Królowej Wszechświata – opiekunki Niewidzialnego Klasztoru. Jest ona matką najmniejszych i najsłabszych, pomaga im przetrwać ich cierpienia, razem z nimi stojąc pod ich krzyżem.

Na jej kolanach spoczywa bazylika św. Piotra w Rzymie, gdyż jest ona również Matką Kościoła.

 

HOSTIA 

 całość symboliki obrazu wpisana jest w hostię 

 Niewidzialny Klasztor jest rzeczywistością „eucharystyczną”

 Niewidzialny Klasztor jest owocem adoracji i dopełnia się w komunii z ofiarą.

 

KRZYŻ tworzą:

 belka życia doczesnego, symbolizująca wszystkich ludzi i ich słabości 

 część wertykalna symbolicznie przechodząca przez Kościół, ukazujący nam drogę do nieba. Spoczywa ona na Maryi, wstawiającej się do Boga o zbawienie dla ludzi.

 Wieża bazyliki, podobnie jak dwie kolumny, wspiera belkę życia doczesnego.

 

TĘCZA -  łączy końce belki życia. Symbol przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi, które zostało dopełnione przez Chrystusa (Alfę i Omegę). Chrystus ogarnia wszystkich ludzi w tej tajemnicy miłości.

 

DUSZE MAŁYCH DZIECI - po lewej stronie tęczy postacie małych aniołków, uczestniczące w chwale nieba

 

DUSZE CZYŚĆCOWE - po prawej w białych albach,wysławiają Pana i płoną pragnieniem całkowitej jedności w Chrystusie.

 

Na szczycie tęczy widzimy:

• GOŁĘBICĘ - symbol Ducha Świętego, 

• PŁOMIENNE SERCE (symbolizujące płomienną miłość Trójcy Przenajświętszej),

• KAMIENNE TABLICE PRAWA - normy postępowania, 

szacunek dla życia i godności człowieka.

 

CIAŁO I KREW CHRYSTUSA - z nimi złączone są nasze codzienne cierpienia ofiarowane podczas Mszy św.

 

KIELICH - wzniesiony pod lewą kolumną oznacza, iż - jak głosi Kościół - małe dzieci, które umarły przed chrztem, zostały ochrzczone we Krwi Chrystusa. 

 

HOSTIA po prawej stronie ukazuje, że cierpienia ziemskie złączone są z cierpiącym Ciałem Chrystusa. 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań