Program Duszpasterski 2019-2022 » Program Duszpasterski 2017-2019 »

Archidiecezjalny Program Duszpasterski na rok 2014/2015

Archidiecezjalny Program Duszpasterski na rok 2014/2015

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

 

 

 

Znak chrzcielny: krzyż

 

Założenia

 

1. Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych postawy nawrócenia, zakorzenionej w łasce chrztu świętego, która owocuje posłuszeństwem Chrystusowi i postępowaniem według Jego woli.

 

2. Proponowany program jest związany z drugim rokiem realizacji cyklu: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Potrzebna jest kontynuacja działań sprzed roku, czyli dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych w parafiach, biblijnego ożywiania duszpasterstwa oraz prowadzenia rzetelnej katechezy dorosłych przed chrztem dziecka.

 

Priorytety tegoroczne

 

Wiara

 

1. Duszpasterstwo w kluczu mistagogicznym: towarzyszenie człowiekowi na drodze jego życia, by mógł odkryć Boga, który zawsze jest z nim, nawet wtedy, kiedy nie zostaje zauważony.

 

2. Pomoc w podejmowaniu wysiłku stałej formacji, ciągłego poznawania Boga.

 

3. Kształtowanie żywej relacji z Bogiem, przede wszystkim poprzez spotkanie ze słowem Bożym i sakramentami.

 

4. Konsekwentne życie z wiary, by myśli, słowa, plany, pragnienia i czyny człowieka były konsekwencją spotkania z Chrystusem.

 

Nawrócenie

1. Budzenie wrażliwości na obecność grzechu w życiu człowieka.

 

2. Głoszenie nawrócenia w Jezusie Chrystusie, by doprowadzić człowieka do osobistego spotkania ze Zbawicielem, który ma moc odpuszczania grzechów.

 

3. Nowy zapał w celebrowaniu i przeżywaniu sakramentu pojednania i pokuty.

 

4. Wprowadzanie w parafiach – oprócz tradycyjnych form spowiedzi – liturgii pokutnej z   indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem.

 

5. Mocniejsze zaakcentowanie w duszpasterstwie pokuty i wynagrodzenia za grzechy.

Radość i nadzieja

 

1. Potrzeba płaczu nad własną grzesznością, by móc doświadczyć radości w Panu.

 

2. Stawanie się uczniami-misjonarzami – odkrywanie i rozwój powołania wypływającego

z sakramentu chrztu.

 

3. Wdzięczność za osoby konsekrowane i ich pracę, połączona z modlitwą o powołania

i ożywieniem duszpasterstwa powołaniowego – Rok Życia Konsekrowanego.

 

4. Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, by zbudować lub ożywić duszpasterstwa

młodych w diecezji i parafiach.

 

HASŁA NA OKRESY LITURGICZNE

 

CZŁOWIEK – Adwent i Narodzenie Pańskie – Jezus przychodzi

Nawrócenie indywidualne

 

WSPÓLNOTA – Wielki Post – Jezus zbawia

Nawrócenie w aspekcie wspólnoty

 

WIARA – Okres paschalny – Jezus żyje

Nawrócenie duchowe

 

KULTURA – Okres zwykły – Jezus uświęca

Nawrócenie społeczne

Okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego

 

Drugi rok realizacji czteroletniego programu duszpasterskiego, który ma nas przygotować do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, będziemy przeżywać pod hasłem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

W okresie Adwentu i Narodzenia Pańskiego znajdzie ono swoją konkretyzację w odkryciu najpierw sensu i znaczenia drogi indywidualnego nawrócenia, które oznaczać będzie odejście

od zainteresowania wyłącznie sobą i zwrócenie się ku Bogu i drugiemu człowiekowi. W całym roku chodzi o kształtowanie w sobie postawy nawrócenia, zakorzenionej w łasce chrztu świętego, która owocuje posłuszeństwem Chrystusowi i postępowaniem zgodnym z Jego wolą(…)

Jan Paweł II apelował do młodzieży: „Bóg zwraca się do nas z przejmującym i przekonywającym wezwaniem o nawrócenie osobiste, które może przemienić całą naszą egzystencję tak, że nie będziemy już żyli dla samych siebie, ale dla Tego, który nas umiłował i samego siebie za nas wydał (por. Ga 2, 20)”(…).

W innym jeszcze kontekście zwracał uwagę, że „(...) nawrócenie do Boga zawsze polega na odnalezieniu miłosierdzia, czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa (por. 1 Kor 13, 4) na miarę Stwórcy i Ojca (…).

 

Adwent jest czasem, który przypomina nam, że Jezus przyszedł i nieustannie przychodzi, aby pozostawać we wspólnocie z człowiekiem. Bóg w Synu swoim stał się jednym z nas. Przyjmując ludzką naturę, przyjął też człowieczy los i ukazał tym samym zupełnie inny wymiar ludzkiego życia. Dlatego ten okres ma być czasem – pełnego tęsknoty i miłości – oczekiwania na spotkanie z Miłością Wcieloną, która wkracza w ludzkie życie. W tej perspektywie Adwent „(...) jest zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata.»Wiara, która działa przez miłość« (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium myślenia i działania, które przemienia całe życie człowieka” (Porta fidei 6).
(oprac.) ks. Adam Przybecki 

Fragmenty wprowadzenia

 

***

 

Kilka myśli z Programu:

 

 • W adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi czytamy: „Ewangelizować znaczy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym; świadczyć, że Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym dał wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego”.
 • Chrześcijanie zawsze muszą odpowiadać na wezwanie Jezusa do nawrócenia, w przeciwnym razie z grzeszników zamienią się w ludzi zdemoralizowanych.
 • W tym roku w liturgii chrzcielnej zwracajmy uwagę na znak krzyża. Zachęcajmy rodziców, by błogosławili swoje dzieci (…) Błogosławiąc, stajemy się narzędziem w ręku samego Boga.
 • Nasze zaangażowanie na rzecz ubogich jest świadectwem dawanym wierze w Chrystusa Boga-Człowieka, który do nas przychodzi (…) Pamiętajmy w naszych wspólnotach o dzieciach z rodzin ubogich.
 • Zaproszenie osoby samotnej na wieczerzę będzie autentycznym świadectwem troski o bliźniego.
 • W czasie Wielkiego Postu jednym z wyrazów miłości do braci i troski o najuboższych są post, jałmużna i modlitwa.
 • Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1/3 populacji świata jest niedożywiona, 1/3 głoduje. Porcja 100 g ryżu to dla wielu jedyny posiłek w ciągu całego dnia.
 •  

  Fragmenty Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego

  Redakcja: ks. Szymon Stułkowski

  Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań