Bierzmowanie »

Zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania

 

 ZGŁOSZENIE

 

Na początku VII klasy (do końca września) należy zgłosić syna lub córkę do sakramentu bierzmowania. Czyni się to przez wypełnienie karty zgłoszeniowej rozdawanej na pierwszym spotkaniu.

 

 

ZASADY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KANDYDATÓW

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się na trzech płaszczyznach: rodzinnej, szkolnej i parafialnej, tak więc w przygotowaniu nie może zostać żadna z nich pominięta. Z tej racji Kościół wobec mających przyjąć sakrament bierzmowania stawia następujące wymagania:

 

WIARA I WOLNOŚĆ

 

Sakrament musi zostać przyjęty z wiarą i w wolności. Nie może do tego sakramentu przystąpić osoba, która nie wierzy w Boga i nie wierzy w moc działania sakramentów. Sakrament bierzmowania powinien być przyjęty także bez jakiegokolwiek przymusu. Do przyjmowania sakramentów należy oczywiście zachęcać wszem i wobec, ale nie można do nich nikogo zmuszać. Przyjmowanie sakramentu wbrew własnej woli jest jednoznaczną oznaką braku wiary w niego, przez co jego owocność staje się niezwykle ograniczona, a w niektórych przypadkach czyni także sakrament nieważnym.

 

ŻYCIE SAKRAMENTALNE

 

Wyrazem zewnętrznym wiary jest także życie sakramentalne i życie modlitwy, stąd też na tej podstawie podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania. Minimum w tym zakresie wynika z życia według przykazań.

 

Od kandydatów wymagamy więc udziału w:

- Msza św. w każdą NIEDZIELĘ i ŚWIĘTA NAKAZANE

- Regularna SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Pierwsze Piątki miesiąca (udział we Mszy św lub ewentualnie innym Nabożeństwie - zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi przed każdym pierwszym piątkiem miesiąca)

- Nabożeństwach okresowych Roku Kościelnego (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nab. Majowe

Rekolekcje wielkopostne organizowane przez szkołę (jeśliby szkoła nie zorganizowała rekolekcji wielkopostny wziąć udział w rekolekcjach parafialnych)

Codzienna osobista, a także rodzinna modlitwa

 

Nowość w stosunku do lat ubiegłych stanowić będą CELEBRACJE, czyli nabożeństwa wpisujące się w treści przygotowania do bierzmowania, specjalnie w tym celu organizowane. W ciągu całego cyklu przygotowania do tego sakramentu będą co najmniej cztery tego typu nabożeństwa. Ze względu na rozliczne zajęcia pozalekcyjne w dni robocze (włączając w to sobotę) Celebracje będą odbywały się w niedziele. Zapowiadane będą z minimum miesięcznym wyprzedzeniem, aby ewentualne zbiegnięcie się terminu z jakimś wydarzeniem, w którym będzie brała udział większość kandydatów można było wykryć wcześniej i ewentualnie przenieść nabożeństwo na inną niedzielę. Obecność na tych nabożeństwach jest BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWA, bowiem rangę tych Celebracji można przyrównać niemal do samej liturgii Sakramentu Bierzmowania. Nieobecność na tych nabożeństwach z błahych powodów ("imieniny cioci", mecz, koncert, zapomnienie itp.) będzie skutkowała niezaliczeniem danego roku przygotowania.

 

KATECHEZA SZKOLNA

 

Brak uczęszczania na lekcje religii w szkole wyklucza z przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wyklucza również ocena niedostateczna z religiinegatywna opinia od katechety oraz naganna ocena z zachowania.

 

SPOTKANIA W PARAFII

 

Każdy kandydat zobowiązany jest do udziału w spotkaniach prowadzonych przy parafii. Większość z tych spotkań to spotkania w grupach, co daje więcej możliwości przybycia. Każdy przypisany jest do konkretnej grupy (z wyjątkiem klas III), ale jeśli ważne okoliczności uniemożliwiają przybycie w wyznaczonym terminie należy przyjść na spotkanie innej grupy - taki zamiar należy wcześniej zgłosić do księdza np. przez e-mail. Podział grup jest tak czyniony, aby wszystkie miały tyle samo osób, a przede wszystkim, aby liczba osób w grupie nie przekraczała pewnego pułapu, stąd na stałe przeniesienie z jednej grupy do drugiej należy prosić o pozwolenie księdza oraz animatorów grup, którą się opuszcza i do której się przechodzi. 

 

Każdą nieobecność na spotkaniu należy usprawiedliwić u księdza lub u animatora swojej grupy. Obecność na mniej niż połowie spotkań (nawet w przypadku, gdy wszystkie nieobecności są usprawiedliwione) czyni rok niezaliczonym i należy go w całości powtórzyć.

 

INDEKSY

 

 Każdy kandydat zobowiązany jest do posiadania indeksu kandydata do bierzmowania (otrzymuje się go na pierwszym spotkaniu w roku). Jedną część stanowią SPOWIEDŹ (klasy VII i III gim.) lub różne nabożeństwa (klasy II). Drugą część stanowią Spotkania organizowane w parafii - jest to miejsce na pierwsze piątki miesiąca oraz wspomniane wyżej CELEBRACJE oraz poniżej część na niedzielne Eucharystie. Kandydatom z klas VII i II gimnazjum udział w niedzielnej Mszy św. swoim podpisem poświadczają rodzice, a kandydatom z klas III gimnazjum ksiądz w zakrystii po Mszy św. W odpowiednim czasie kandydaci zostaną poproszeni, aby katecheta podpisał się w odpowiednim miejscu na tyle indeksu.

 

DOKUMENTY

 

Jeżeli kandydat nie był ochrzczony w kościele w Suchym Lesie, ani też nie przystąpił do I Komunii św. w kościele w Suchym Lesie zobowiązany jest do dostarczenia (najpóźniej do końca roku kalendarzowego w ostatnim roku przygotowania) dokumentu potwierdzającego przyjęcie CHRZTU ŚW. z umieszczonym na nim numerze z księgi chrztów (pamiątki chrztu św. bez zapisanego numeru z księgi chrztów, nawet posiadające pieczęć parafii i podpis proboszcza są niewystarczające.

 

Osoby, które pragną przygotować się do sakramentu bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie, a nie mieszkają na terenie naszej parafii muszą KONIECZNIE dostarczyć w trybie natychmiastowym pozwolenie od księdza proboszcza parafii na terenie której obecnie się zamieszkuje. Bez takiego pozwolenia nie możemy w naszej parafii nikogo dopuścić do sakramentu.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań informacji udziela ks. Wojciech.

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań